Algemene voorwaarden

 1. De rechtsverhouding en iedere overeenkomst tussen VKPerformance (VKTronics BVBA, met ondernemingsnummer BE0810.290.587, en handelsnaam ‘VKPerformance’  met maatschappelijke zetel te Brechtsebaan 40 - Unit 62 / 2900 Schoten) en de klant wordt uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst.
 2. Bij elke bestelling zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen. Door iedere bestelling en aankoop van diensten of producten bij VKPerformance, al dan niet via de website, bevestigt de klant dat hij of zij deze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard.
 3. Deze voorwaarden kunnen veranderd en aangepast worden door VKPerformance. Onder geen beding zullen de eventuele algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de overeenkomst tussen VKPerformance en de klant. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 1. De informatie die door VKPerformance publiek beschikbaar wordt gesteld (o.a. via de website) is van algemene aard en is onderhevig aan bijwerking en/of wijziging. Die informatie zelf is in principe niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. VKPerformance behoudt zich het recht voor de kenmerken van haar diensten en producten te wijzigen.
 2. Alle offertes van VKPerformance zijn inclusief BTW, worden vrijblijvend gedaan en gelden slechts gedurende 14 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte tenzij anders overeengekomen. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en tarieven die door VKPerformance in acht worden genomen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt VKPerformance zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De offertes van VKPerformance kunnen bindend zijn tenzij ze door de klant werden ondertekend of anderszins onmiskenbaar aanvaard, de klant zich adequaat heeft geïdentificeerd en de offertes nadien door VKPerformance zijn bevestigd. Elke aanvaarde offerte c.q. bestelling houdt een betalingsverplichting in voor de klant.
 3. VKPerformance zal pas gehouden zijn tot levering van diensten, nadat zij het betreffende voertuig waar de diensten dienen op geleverd te worden aan een in situ onderzoek heeft kunnen onderwerpen. Mocht in situ blijken dat de wagen ongeschikt is voor de te leveren diensten, zal de klant eventueel gemaakte transportkosten niet kunnen verhalen op VKPerformance.

 1. De prijzen van de diensten en producten van VKPerformance gelden ten titel van inlichting en zijn aangeduid in euro (EUR, €). De prijs is deze zoals in de offerte vermeld. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten. Bij sommige bestellingen worden bijkomende behandelingskosten aangerekend. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan schommelingen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen geldend op het moment van de plaatsing van de bestelling zoals aangegeven op de website of anderszins vastgesteld of overeengekomen tussen VKPerformance en de klant. Elke verhoging van het Btw-tarief (of andere toepasselijke belastingen) tussen de bestelling en de uitvoering ervan zal ten laste van de klant vallen.
 2. VKPerformance verwerkt de geplaatste bestellingen zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. VKPerformance behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant. Elke opzegging van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren en schriftelijk te worden aanvaard.
 3. Eventuele bijkomende prestaties, niet rechtstreeks het voorwerp van de bestelling, zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Eventueel bijkomende prestaties zoals montage, herprogrammatie en installatie zullen afzonderlijk worden gefactureerd. De klant krijgt hiervan op voorhand een raming van de te verwachte kosten. Indien er onvoorziene kosten eigen aan het te programmeren voertuig opduiken, wordt de cliënt hiervan op voorhand, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, gewaarschuwd, doch enkel indien de raming met meer dan 30% zal worden overtroffen. Indien de klant alsdan beslist deze kost niet te willen dragen, zal deze de reeds gemaakte kosten in ieder geval dienen te vergoeden.

 1. VKPerformance levert de bestelde diensten en/of goederen op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden [bepaald in de bevestiging van de bestelling en in principe slechts na volledige betaling van de prijs].
 2. Leveringstermijnen zijn benaderend en worden louter te indicatieven titel vermeld. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant. Leveringen worden desgevallend verzonden op kosten en risico (onder andere van opslag, laden, transport en lossen) van de klant.
 3. Leveringen worden geacht te zijn aanvaard behoudens uitdrukkelijke betwisting via aangetekend schrijven gericht aan VKPerformance verzonden binnen de [14 kalenderdagen] na levering.

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in de hoedanigheid van consument een bestelling voor een product plaatsen bij VKPerformance via de website. De klant heeft enkel in dat geval het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant VKPerformance door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt. De klant moet het product onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VKPerformance of een door haar aangewezen derde.
 3. De directe kosten voor het terugzenden van het product worden aan de klant aangerekend. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (bijvoorbeeld door beschadiging), behoudt VKPerformance zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van het product door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Enkel het product dat zich in de originele verpakking bevindt, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kan worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal VKPerformance alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden product, aan de klant terugbetalen. Bij verkoopovereenkomsten zal VKPerformance wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen. Indien, ten gevolge van een keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door VKPerformance voorgestelde levering, bijkomende kosten worden veroorzaakt, worden deze niet terugbetaald door VKPerformance.
 4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij de levering van een volgens de specificaties van de klant vervaardigd product of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 5. In alle andere gevallen geldt dat Indien de klant of VKPerformance één van hun essentiële verbintenissen niet nakomen, zoals de tijdige en volledige betaling door de klant, verbreking van de bestelling na bevestiging ervan of levering door VKPerformance, de andere partij die niet in gebreke is het recht heeft om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de prijs van de bestelde producten, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Na levering, zelfs van een deel van de bestelling, kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

 1. De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken/testen. De klant zal eventuele klachten binnen de vijf dagen na aflevering van het product of de dienst ter kennis dienen te brengen van VKPerformance per aangetekende post. Indien de klant onmiddellijk opmerkt dat er een probleem is bij de aflevering van het product of de dienst, dient hij het goed slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden.
 2. De producten worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende 1 jaar vanaf de levering onder de hierna vermelde voorwaarden. Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het product in belangrijke mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan.
 3. De waarborg kan niet worden ingeroepen:
  1. Bij verkeerd gebruik van het product;
  2. Wanner het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan VKPerformance;
  3. Wanneer eventuele schade veroorzaakt wordt door overmacht (zoals hierna omschreven);
  4. In geval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
  5. Wanneer opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de klant;
  6. Bij het product stage 2
 4. De waarborg kan niet worden ingeroepen in geval problemen van het voertuig ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, een defect ten gevolge van slecht onderhoud, of een productfout door de wagenbouwer.
 5. Op straffe van verval dient de klant een beroep te doen op de waarborg voor verborgen gebreken binnen de maand nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken en dit bij aangetekend schrijven;
 6. De waarborg beperkt zich desgevallend tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van ondermeer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van terugbrengen naar VKPerformance en nadien terugbezorgen bij de klant en zonder dat de klant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding. De waarborg beperkt zich alleszins tot het vervangen van het gebrekkige product, voor zover vervanging mogelijk is. Indien vervanging niet mogelijk is beperkt de waarborg zich tot terugbetaling van de betaalde prijs en terugname van het gebrekkige product, voorzover dit mogelijk is. De waarborg is beperkt tot het bedrag waarvoor VKPerformance verzekerd is ingevolge de door haar afgesloten B.A.-verzekering (thans 50.000,00 EUR). Zelfs ingeval van zware fout is de aansprakelijkheid van VKPerformance beperkt tot de som van 25.000,00 EUR.
 7. Zichtbare gebreken of beschadigingen moeten, op straffe van verval, op het moment van de levering worden vermeld. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de eventuele zichtbare gebreken of beschadigingen. Ondertekening van de prestatiebladen geldt als onweerlegbaar bewijs dat de daarin vermelde prestaties werden geleverd.
 8. Indien een bepaalde fabrikant een kortere waarborg garandeert, dan zal de maximale waarborgtermijn van VKPerformance beperkt zijn tot de door de betreffende fabrikant gewaarborgde garantieperiode.
 9. VKPerformance is slechts aansprakelijk ingeval van opzet of grove schuld. Voor de door ons verstrekte commerciële informatie zijn we eveneens enkel aansprakelijk ingeval van grove fout of opzettelijke fout.

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van VKPerformance, zelfs indien deze goederen werden gewijzigd of geïncorporeerd, tot de volledige betaling van de prijs, i.e. de hoofdsom vermeerderd met de eventuele interesten, kosten en belastingen. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gevonden, is de klant er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden., Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud worden de risico’s overgedragen op de klant op het ogenblik van de levering. Vanaf de levering draagt de klant alle risico’s betreffende de verkochte goederen.
 2. De levering van goederen gebeurt steeds ‘ex works’.
 3. Indien de klant in gebreke blijft zijn voertuig tijdig af te halen, kan een bewaarloon worden aangerekend.
 4. De klant wiens wagen niet conform de afspraken tijdig kan ter beschikking stellen, zal VKPerformance hiervan minstens 48 uur op voorhand, schriftelijk en ondubbelzinnig verwittigen.
 5. Het niet of laattijdig annuleren zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 200,00 EUR, per voertuig waarvoor de afspraak geen doorgang kan vinden. De klant zal deze dienen te betalen binnen de acht dagen na ingebrekestelling bij aangetekend schrijven.

 1. De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur, betaalbaar ten laatste bij ontvangst van de goederen.
 2. Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling zal van rechtswege, en zonder dat een aanmaning noodzakelijk zal zijn, van dag tot dag een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan, afhankelijk van de aard van de rechtsverhouding (consument dan wel onderneming), (i) de gewone wettelijke intrestvoet verhoogd met 5% zonder dat deze intrest lager kan zijn dan 10% per jaar, dan wel (ii) de intrestvoet vastgesteld in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 3. Tevens is er als schadevergoeding wegens de niet- of de laattijdige betaling en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 15% voor niet-betaling of laattijdige betaling tot en met 1500,00 EUR met een minimum van 120,00 EUR. Voor niet-betaling of laattijdige betaling vanaf 1501,00 EUR tot en met 10.000,00 EUR bedraagt het schadebeding 10% van het factuurbedrag. Voor niet-betaling of laattijdige betaling voor bedragen groter dan 10.000,00 EUR geldt een schadebeding van 8%. Dit schadebeding dient ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten en laat het opeisen van een rechtsplegingsvergoeding voor de gerechtelijke invorderingskosten onverlet.
 4. Bij niet-betaling behoudt VKPerformance zich het recht voor om het retentierecht uit te oefenen, totdat de volledige betaling is gebeurd.

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee VKPerformance ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze niet door de klant kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet rechtstreeks daarbij betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, breuk aan machines of gereedschap of andere storingen zowel in VKPerformance als in de bedrijven waarvan VKPerformance de goederen, grondstoffen of andere hulpmiddelen betrekken of waar VKPerformance enige prestatie dient te verrichten, beperkende overheids- of publiekrehtelijke maatregelen van welke aard ook, belemmeringen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden, schaarste aan vervoermiddelen, beperkingen of belemmeringen van de productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen en/of hulpstoffen, brandstoffen en/of energie.

 1. De goederen, diensten en de inhoud en alle onderdelen van de website van VKPerformance (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan VKPerformance of aan derden die het gebruik ervan aan VKPerformance hebben toegestaan. De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. De levering van goederen of diensten door VKPerformance houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook en op welke wijze dan ook, om een automatische link in te stellen tussen de website van VKPerformance en een andere website dan wel enige link die automatisch terugkoppelt naar de website van VKPerformance, zonder toestemming van VKPerformance.
 2. In het bijzonder blijft de door VKPerformance aangeboden software uitsluitend eigendom van VKPerformance. Er wordt aan de klant enkel een persoonlijk, tijdelijk en niet-exclusief gebruiksrecht toegestaan, welke de klant onder geen enkele vorm kan overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bezwarende noch ten kosteloze titel. De klant zal de programmatuur op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen van derden. Het is de klant verboden de programmatuur te kopiëren. Het is de klant verboden de software te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van VKPerformance. Bij het beëindigen van het gebruik van de programmatuur, zal de klant alle exemplaren van het programmatuur en bijhorende documentatie en handleidingen, vernietigen. De klant zorgt ervoor dat de software vertrouwelijk blijft.
 3. Enige inbreuk op de intellectuele rechten van VKPerformance kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd overeenkomstig de geldende wetgeving.

 1. In geval van enige betwisting tussen VKPerformance en de klant in verband met het gebruik van de diensten van VKPerformance, de aankoop van de producten van VKPerformance en/of de toepassing of de interpretatie van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst tussen VKPerformance en de klant zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door VKPerformance houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg.

 1. De klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft aan VKPerformance via de website of anderszins. Bij een bestelling dient de klant zich adequaat te identificeren.
 2. De persoonlijke gegevens die de klant aan VKPerformance overmaakt, worden opgeslagen in de bestanden van VKPerformance. De klant stemt ermee in dat zij worden aangewend om de door de klant gevraagde diensten en/of producten te leveren, de overeenkomst op te volgen en de klant eventueel op de hoogte te brengen van bijkomende informatie. Daarnaast behoudt VKPerformance zich het recht voor om de door de klant meegedeelde informatie te gebruiken voor communicatiedoeleinden, accountbeheer, marketing, fraudepreventie en het verbeteren van de diensten van VKPerformance in het algemeen.
 3. Verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.